Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

Świętujemy Światowy Dzień Poezji

 Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w obchodach Światowego Dnia Poezji. Namalujmy wiosnę słowem napisanym i wyrecytowanym!


         REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

„Wiosna wierszem malowana”

Wyrecytuj wiersz o wiośnie – budzącej się ze snu zimowego, rozkwitającej. O pierwszych oznakach wiosny lub wiośnie w pełni – zachwycającej świeżością barw i witalnością życia.                     

Cele konkursu:

·         rozwijanie zdolności recytatorskich,

·         zainteresowanie uczniów poezją,

·         zachęcanie do występów na scenie,

·         prezentacja umiejętności uczniów

       

        Zasady uczestnictwa w konkursie

 

·         Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0 – III.

·         Do konkursu recytatorskiego udział zgłasza nauczyciel przygotowujący dziecko w terminie do 17 marca 2017 roku.

·         Zadaniem uczestnika jest wyrecytowanie dowolnie wybranego wiersza o wiośnie ( budzącej się ze snu, rozkwitającej, o pierwszych jej oznakach czy też wiośnie w pełni).

·         Prezentacja  wierszy nastąpi podczas apelu z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Poezji w dniu 21 marca.

·         Recytacje   oceniać będzie komisja konkursowa.

·         Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody. Każdy uczestnik otrzyma nagrodę pocieszenia.

 

Kryteria oceniania recytacji:
 opanowanie pamięciowe wiersza,
oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora,
słowna interpretacja wiersza,
ogólny wyraz artystyczny. 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU POETYCKIEGO

 „Wiosna słowem malowana”

1. Cele konkursu:

·popularyzowanie twórczości poetyckiej,

·rozwijanie sprawności pisania wierszy,

·kształtowanie wśród dzieci postaw kreatywnych,

·odkrywanie młodych talentów,

·zainteresowanie uczniów poezją,

 2. Uczestnicy konkursu:

Konkurs będzie odbywał się w kategorii klas starszych (IV-VI)

3. Forma wiersza:

·         Zadaniem ucznia jest napisanie radosnej rymowanki o wiośnie.

·         Treść powinna być zgodna z tematem konkursu.

·         Praca musi zawierać minimum 8 wersów.

·         Teksty  powinny być dostarczone w formie wydruku komputerowego.

·         Prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem. Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora,  klasa.

4. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.

1. Konkurs potrwa do 20 marca 2017 roku.
2.Prace należy składać do nauczyciela języka polskiego lub wychowawcy.
3.Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany.
4.Organizator nie zwraca tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania tekstu na szkolnej stronie internetowej.
5.Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
6.Prace nieczytelne, nieestetyczne, z błędami ortograficznymi, zostaną wyłączone spod oceny jury.

5. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu.

Prezentacja najlepszych wierszy nastąpi podczas apelu z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Poezji w dniu 21 marca.

6. Postanowienia końcowe.
1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach.
3.Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę.
4.W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.