Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

Drodzy rodzice, absolwenci...

Regulamin konkursu literackiego -
wspomnienia związane ze Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

 

CEL I ZADANIA KONKURSU:

·                    przedstawienie niezwykłego, ciekawego, zabawnego lub zaskakującego wydarzenia  z lat szkolnych,
·                    popularyzowanie twórczości literackiej,
·                    rozwijanie wrażliwości, wyobraźni, kreatywności,
·                    promowanie wartości edukacji w życiu człowieka.

UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs  skierowany jest do uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Zasadnem i do absolwentów (mama, tata, babcia, dziadek, wujek, ciocia, rodzeństwo).
Praca powinna dotyczyć wspomnień ucznia i absolwenta.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej w Zasadnem.
2. Kompletna praca powinna zawierać wspomnienia zarówno ucznia jak i absolwenta.
3. Każda para uczestników konkursu może nadesłać maksymalnie 1 pracę.
4. Do prac można dołączyć fotografie i/lub ilustracje z okresu nauki w szkole.
5. Forma prac - dowolna (opowiadanie, kartka z pamiętnika, list do młodzieży, anegdota) zainspirowana tematem:  „Słowa pełne wspomnień”.

WARUNKI TECHNICZNE PRAC:

  nad tekstem należy umieścić tytuł pracy z podaniem opisywanego wybranego okresu nauki w szkole, którego dotyczy praca literacka,
 – prace mogą być wydrukowane ( maksymalnie 2 strony maszynopisu, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5),
 – autorów, którzy nadeślą prace napisane odręcznie, prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na staranność pisma; prac napisanych nieczytelnie jury nie ocenia,
 – pod tekstem pracy autor winien umieścić imię i nazwisko, adres zamieszkania,

 KOMISJA KONKURSOWA

1. Komisja powołana przez organizatora będzie oceniać:
 zgodność z tematyką konkursu,
 pomysłowość i inwencję twórczą autorów.
2. Decyzje komisji są ostateczne.

 TERMIN ZGŁASZANIA PRAC

1. Prace należy składać w terminie do 18 maja 2017r. (czwartek) do organizatorów lub na  adres mailowy szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 NAGRODY
1. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
2. Wyniki konkursu oraz zwycięskie prace zostaną zaprezentowane podczas Święta Patrona Szkoły w dniu 23 maja 2017 roku oraz opublikowane na stronie internetowej  Szkoły Podstawowej w Zasadnem.


SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„ Bukiet kwiatów dla Patronki”

          1.     Postanowienia ogólne:
                  ·   Konkurs będzie przeprowadzany w dwóch kategoriach:

         klasy 0-III – praca plastyczna płaska

         klasy IV-VI – praca przestrzenna

  ·     Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Zasadnem

2.     
Cele konkursu:  

·      Pogłębianie wiedzy uczniów o życiu i twórczości Marii Konopnickiej

·      Kształtowanie wrażliwości literackiej i  estetycznej

·      Rozwijanie zainteresowań i doskonalenie umiejętności plastycznych

·      Prezentowanie twórczości plastycznej uczniów szerszemu kręgowi

    3.      Czas trwania i przebieg konkursu:

  ·       Konkurs trwa do 18 maja 2017 r.( czwartek).

  ·        Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom  odbędzie się 23 maja 2017r. w Dniu Święta Patrona Szkoły. 

  ·        Wszystkie  prace będą wyeksponowane na wystawie szkolnej.

  ·         Laureaci 3 pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

  ·         Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają podziękowania oraz drobne nagrody pocieszenia.

  ·        Wszyscy uczestnicy otrzymają uwagę pozytywną i cząstkową ocenę celującą z plastyki.

      4.     Zasady uczestnictwa w konkursie:

KLASY 0 – III            Bukiet kwiatów dla Patronki – praca plastyczna płaska
· Zadaniem uczestników jest  wykonanie pracy plastycznej techniką mieszaną, np.  malarstwo, wydzieranka, wyklejanka, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych,  np.:  papier kolorowy, filc,  modelina, plastelina, koraliki  i inne.
·  Pr
ace powinny posiadać format A4 lub A3.
· Każdy uczestnik może przedłożyć do konkursu tylko jedną pracę.
· Ilustracje wykonane niesamodzielnie przez uczniów oraz skopiowane  zostaną odrzucone.
· Ilu
stracje należy opisać na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz klasą.

KLASY IV VI             Bukiet kwiatów dla Patronki – praca przestrzenna
          ·         Zadaniem uczestnika jest wykonanie bukietu kwiatów dla Marii Konopnickiej z dowolnie wybranych materiałów plastycznych ( papier,  bibuła, krepina, filc i inne).
         ·         Bukiet powinien zawierać minimalnie 3 kwiaty.
         ·          Każdy uczestnik może przedłożyć do konkursu tylko jedną pracę.
         ·          Do pracy należy dołączyć karteczkę z imieniem, nazwiskiem oraz klasą.

 5.       KRYTERIA OCENIANIA:

·         Prace oceniane będą przez Komisję w dwóch  kategoriach wiekowych i tematycznych:
  Kategoria I – uczniowie klas 0-3
  Kategoria II – uczniowie klas 4-6
·      Komisja konkursowa przy ocenie prac będzie zwracać uwagę na następujące elementy:
-  zgodność z tematyką,
- samodzielność,
- pomysłowość,
- oryginalność.

 6.  UWAGI ORGANIZATORA:

·         Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika.

                                                                                                                    Serdecznie zapraszamy do udziału!