Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

Uwaga konkursy!

REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ U kolebki państwa polskiego”

 1. Postanowienia ogólne:
  • Konkurs adresowany jest do dzieci z oddziału przedszkolnego i  uczniów klas I- III.
  • Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.
 1. Cele konkursu:
 • Kształtowanie wrażliwości literackiej i estetycznej.
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 • Doskonalenie umiejętności plastycznych.
 • Rozwijanie postawy patriotycznej.
 • Popularyzacja wiedzy o Polsce.
 1. Czas trwania i przebieg konkursu:
 • Prace oddajemy do biblioteki szkolnej w terminie do 08 listopada 2017 r. ( środa).
 • Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na apelu szkolnym z okazji Święta Niepodległości ( 10 listopada 2017 r.).
 • Wszystkie prace będą wyeksponowane na  szkolnej wystawie.
 • Laureaci 3 pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 • Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają podziękowania oraz drobne nagrody pocieszenia.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają uwagę pozytywną.
 1. Zasady uczestnictwa w konkursie:
 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie dowolnej ilustracji do legendy O Lechu, Czechu i Rusie.
 • Format pracy A4 , technika dowolna, np. malarstwo, wydzieranka, wyklejanka, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych,  :  papier kolorowy, filc,  modelina, plastelina, koraliki  i inne.
 • Oceny dostarczonych prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.
 • Prace dostarczone na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatorów    i  będą wykorzystywane w działaniach informacyjno - edukacyjnych w szkole.
 1. Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów :
 • Oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, zgodność z treścią legendy.
 • Zastosowanie się do zapisów niniejszego regulaminu.

REGULAMIN  KONKURSU CZYTELNICZEGO

„ Wokół symboli narodowych”

1.Postanowienia ogólne:

 • Konkurs adresowany jest do  uczniów klas IV- VII.
 • Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.
 1. Cele konkursu:
 • Rozbudzanie motywacji czytania i rozwijania umiejętności odbioru dzieł literackich.
 • Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy o symbolach narodowych.
 • Propagowanie treści historycznych rozwijających poczucie przynależności do własnego kraju.
 • Rozwijanie postawy patriotycznej.
 • Doskonalenie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
 • Wdrażanie do współzawodnictwa i godnej rywalizacji.

3.Czas trwania i przebieg konkursu:

 • Udział w konkursie należy zgłosić organizatorom do dnia 08 listopada 2017 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na apelu szkolnym z okazji Święta Niepodległości ( 10 listopada 2017 r.).
 • Laureaci 3 pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 • Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają podziękowania oraz drobne nagrody pocieszenia.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają uwagę pozytywną.

4.Zasady uczestnictwa w konkursie:

 • Zadaniem uczestników konkursu będzie udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące symboli narodowych i drogi Polski do niepodległości:

- godło ( symbolika, znajomość legendy O Lechu, Czechu i Rusie)

- hymn ( autor, data powstania, znajomość treści)

- flaga ( symbolika,  Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polski)

- historia Polski  ukazana w akademii.

Każdy uczestnik losować będzie pytanie i udzielać odpowiedzi, których poprawność sprawdzać będzie jury powołane przez organizatora konkursu.
Zwycięzcą zostanie osoba, która udzieli największą liczbę poprawnych odpowiedzi.