Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

21 lutego dniem języka ojczystego

Poniedziałek- 18 lutego 2019r,

 • Wykonujemy szkolny plakat: Czym jest kultura języka?
 • Przygotowujemy gazetkę szkolną ,, Trudne słówka”
 • Każdy uczeń otrzyma plakietkę ,,Mów do mnie pięknie!”

Wtorek- 19 lutego 2019r.

 •  Zagadki ortograficzne dla klas I-VIII
 • ,,Zabawy słowem” dla oddziału przedszkolnego

Środa- 20 lutego 2019r.

 • Starsi czytają młodszym

Czwartek- 21 lutego 2019r.

 • ,,Bajkowy karnawał” dla młodszych

Uczniowie przebierają się na bal za dowolną postać literacką. 

 • Klasy starsze na lekcjach języka polskiego przygotowują plakaty na temat: antonimów, synonimów, eufemizmów, homonimów, wyrazów pokrewnych. Tematyka prac dla klas zostanie przydzielona przez nauczycieli polonistów.

Piątek- 22 lutego 2019r.

 • Szkolny etap Międzypowiatowego Konkursu Recytatorskiego Maria Konopnicka na wesoło oraz Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Limanowski kalejdoskop słowa i obrazu dla klas młodszych
 • Szkolny etap Gminnego Konkursu Ortograficznego dla klas starszych

Zapraszamy również do zapoznania się z regulaminami konkursów.

Koordynatorzy:
mgr Agata Dudzik
mgr Magdalena Zygmunt

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

Cele konkursu:

 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • zainteresowanie uczniów poezją,
 • zachęcanie do występów na scenie,
 • prezentacja umiejętności uczniów.

 Zasady uczestnictwa w konkursie

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III.
 • Jest to szkolny etap Międzypowiatowego Konkursu Recytatorskiego Maria Konopnicka na wesoło oraz Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Limanowski kalejdoskop słowa i obrazu.
 • Zadaniem uczestnika jest wyrecytowanie jednego wiersza wybranego poety: Marii Konopnickiej, Danuty Wawiłow, Ewy Szelburg-Zarembiny, Wandy Chotomskiej.
 • Do konkursu udział zgłaszają wychowawcy klas  w terminie do 15 lutego 2019 roku.
 • Konkurs odbędzie się 22 lutego 2019r., podczas apelu z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.
 • Recytacje oceniać będzie powołana przez organizatorów  komisja konkursowa.
 • Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody. Każdy uczestnik otrzyma cząstkową ocenę celującą z edukacji polonistycznej oraz nagrodę pocieszenia.
 • Komisja konkursowa dokona kwalifikacji uczestników do Międzypowiatowego Konkursu Recytatorskiego Maria Konopnicka na wesoło oraz  Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Limanowski kalejdoskop słowa i obrazu.

 Kryteria oceniania recytacji:

 • opanowanie pamięciowe wiersza,
 • oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora,
 • słowna interpretacja wiersza,
 • ogólny wyraz artystyczny.

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.


  REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
  dla uczniów klas IV - VIII

  ORGANIZATOR KONKURSU: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem.

  Konkurs organizowany jest dla uczniów klas IV – VIII naszej szkoły.

  1. Cele:

  - podniesienie poziomu znajomości ortografii,

  - wyłonienie uczniów o wysokich umiejętnościach w tym zakresie,

  - rozbudzenie w uczniach potrzeby starannego i poprawnego pisania,

  - wspieranie dzieci zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu ich kompetencji.

  1. Termin konkursu:

   22 lutego 2019 r. (piątek)

  1. Warunki uczestnictwa w konkursie
  • W konkursie może wziąć udział troje uczniów z każdej klasy (z klas IV – VIII).
  • O sposobie wyłonienia reprezentacji klasy decyduje nauczyciel uczący języka polskiego.
  1. Przebieg konkursu

  1) Uczniowie zapoznają się ze słowami, które pojawią się w dyktandzie przez cały tydzień trwania obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Wyrazy z trudnościami będą rozwieszone w różnych miejscach w szkole. Ich znajomość będzie gwarancją sukcesu na dyktandzie.

  2)Czas przewidziany na napisanie testu i dyktanda:

  • 30 minut - ćwiczenia polegające na wykazaniu się znajomością i zastosowaniem wybranych zasad,
  • 15 minut – dyktando.

  Po napisaniu testu i dyktanda prace  konkursowe zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatora konkursu.

  1. Ocena prac konkursowych

  1)  Konkurs składa się z dwóch części: testu ortograficznego oraz dyktanda.

  2)  Kryteria oceniania prac.

  • błąd ortograficzny w dyktandzie – minus 1 pkt.,
  • wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy będą interpretowane na niekorzyść piszącego,
  • błędy popełnione w dyktandzie będą oznaczały punkty minusowe, odejmowane od puli punktów zdobytej za test.

    3)  Dyktando i test będzie sprawdzała komisja powołana przez organizatorów.

  1. Nagrody

  1) Uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów otrzyma tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii, nagrodę specjalną – „Pióro Dyrektora” oraz kwalifikację do Gminnego Konkursu Ortograficznego. Tytuł Szkolnego Vice Mistrza oraz taką samą kwalifikację otrzyma również osoba z drugą w kolejności najwyższą liczbą punktów.
  2) Nie przewiduje się miejsc ex aequo.
  3)  Pozostali uczniowie otrzymają dyplomy oraz upominki.

  1. Zakres materiału

  1)Słownictwo, z  którym uczniowie muszą się zapoznać w trakcie trwania Tygodnia Języka Ojczystego w naszej szkole.
  2)Zasady pisowni wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h.
  3)Pisownia nazw własnych