Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

,,Z tradycją w przyszłość -wizja naszej szkoły za 50 lat"

Regulamin Szkolnego Konkursu z okazji Święta Patrona Szkoły

„Z tradycją w przyszłość – wizja naszej szkoły za 50 lat”

Organizator:  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Cele konkursu:

  1. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań plastycznych oraz wyobraźni twórczej dzieci.
  2. Inspirowanie do pracy twórczej.
  3. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.
  4. Przedstawienie szkoły jako przyjaznego i radosnego miejsca.
  5. Uczczenie Święta Patrona Szkoły.
     

Uczestnicy konkursu:

I kategoria- oddział przedszkolny

II kategoria- klasy I-III

III kategoria –klasy IV-VIII

Warunki konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie pracy plastycznej pt. „Z tradycją w przyszłość – wizja naszej szkoły za 50 lat”

 Tematyka i forma:

Prace powinny być wykonane w formacie A4 lub A3 w  dowolnej płaskiej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, grafika, collage). Mogą to być również prace przestrzenne, makiety. Każda z nich powinna mieć wyeksponowaną  nazwę naszej szkoły. Praca powinna zawierać metryczkę z danymi : imię i nazwisko, klasa.

 Termin składania prac:
Uczniowie składają prace do dnia 17 maja 2018 roku (piątek) do wychowawców. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i nagrodzenie uczestników nastąpi w dniu 23 maja 2019 roku na uroczystości związanej z obchodami Święta Patrona Szkoły Podstawowej w Zasadnem.

 Ocena prac i nagrody:

 Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja uwzględniając następujące kryteria:
-indywidualne ujęcie tematu,
-pomysłowość,
-ciekawą formę prezentacji,
-estetykę
-wkład pracy.

 Za najwyżej ocenione prace Komisja przyzna nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom, ocenę celującą z plastyki. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły.

 

                                                                                                                                                                                                           Zachęcamy do udziału!