Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

PUBLIKACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - BILANSU ZA 2023 R.

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki: Szkoły Podstawowej w Zasadnem za rok 2023, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamienica.

Załącznik nr 1
-  Bilans jednostki za rok 2023.
Załącznik nr 2 - Informacja dodatkowa.
Załącznik nr 3 - Informacja dodatkowa.
Załącznik nr 4 - Rachunek zysków i strat.
Załącznik nr 5 - Zestawienie zmian w funduszu.